УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА "ПРО ВОЄННО-МЕДИЧНУ ДОКТРИНУ УКРАЇНИ"
Проект
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Воєнно-медичну доктрину України
З метою визначення стратегії та основних напрямків розвитку медичного забезпечення Збройних Сил України та інших структур сектору безпеки держави, цивільної охорони здоров’я в мирний та воєнний час постановляю:
1. Затвердити Воєнно-медичну доктрину України (додається).
2. Кабінету Міністрів України розробити та затвердити у двомісячний строк Національну програму реалізації Воєнно-медичної доктрини України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ        П. ПОРОШЕНКО
Пояснювальна записка
до проекту Указу "Про Воєнно-медичну доктрину України"
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Важливою складовою та ресурсом національної безпеки України є здоров’я її громадян, в тому числі, військовиків. Конституцією України проголошено, що людина її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в нашій державі найвищою соціальною цінністю. Кожна людина має невід'ємне право на життя, право на свободу та особисту недоторканність, а також недоторканність житла. Обов'язок держави – захищати життя людини (ст.ст. 3, 27, 29, 30 Конституції України).
Нагальною потребою є ухвалення Указу, спрямоване на виконання вищевказаних статей Конституції України, у тому числі Указу, який врегульовує питання запобігання та мінімізації людських втрат, захисту і збереження життя і здоров’я населення країни, що досягається створенням єдиної системи забезпечення здоров’я (фізичної, психосоматичної і соціальної реабілітації щодо запобігання інвалідності та втрати працездатності), збереження життя (зменшення кількості поранених і хворих), повернення до строю або трудової діяльності в найкоротший термін військовослужбовців та цивільного населення у мирний та воєнний час.
Виконання зазначених функцій держави в умовах воєнного стану потребує об’єднання спроможностей і зусиль медичних служб Збройних Сил України та інших структур сектору безпеки держави, а також відмобілізованих установ, закладів цивільної охорони здоров’я та медичних організації інших форм власності в рамках єдиного медичного простору об’єднаних основним нормативно-правовим документом – Воєнно-медичною доктриною України.
До розгляду пропонується документ в якому прописані основні принципи та стратегія майбутнього розвитку воєнної медицини в Україні.
2. Цілі і завдання прийняття проекту
Метою Воєнно-медичної доктрини є запобігання та мінімізація людських втрат, захист і збереження життя і здоров’я населення країни, в тому числі й військовиків, під час зовнішніх і внутрішніх воєнних загроз, пов'язаних із застосуванням військової сили чи загрозою її застосування та здатністю їй протистояти, що досягається створенням єдиної системи медичного забезпечення військ і населення країни на підставі адекватного рівня організації, наявності сучасного технічного оснащення, всебічного ресурсного забезпечення.
В основу Воєнно-медичної доктрини покладені такі основні принципи: визнання за найвищу цінність життя та здоров’я кожного громадянина (військовика) України; формування та реалізація державної політики у сфері військової та цивільної медичної освіти; формування та реалізація державної політики у сфері військової медицини та цивільної охорони здоров'я; орієнтація на сучасні стандарти здоров'я та медичної допомоги, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом у сфері військової медицини та цивільної охорони здоров'я; забезпечення високої мобілізаційної та бойової готовності медичних служб Збройних Сил України та інших структур сектора безпеки держави, цивільної охорони здоров’я, що передбачає ефективне переведення з мирного у воєнний стан і забезпечення належного рівня готовності до їх застосування тощо.
Указ має впорядкувати вже наявні правовідносини у сфері охорони здоров’я.
3. Загальна характеристика та основні положення проекту
Основними завданнями Указу, що пропонується, є врегулювання низки проблем, що виникли в системі медичного забезпечення війська та населення країни щодо медичного захисту життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави в рамках єдиних підходів до організаційних засад діяльності медичної служби Збройних Сил України та інших структур сектора безпеки держави, цивільної охорони здоров'я, незалежно від відомчого підпорядкування та повне використання потенціалу умов макросередовища щодо переходу до формування адекватного функціонування системи медичного забезпечення війська у воєнний час; забезпечення високої якості лікувально-евакуаційних, санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, усіх компонентів процесу медичного забезпечення на підставі адекватного рівня організації, наявності сучасного технічного оснащення, всебічного ресурсного забезпечення; забезпечення багатоукладності економіки військової медицини і цивільної охорони здоров'я та багатоканальність їх фінансування у поєднанні з державними гарантіями; забезпечення високої мобілізаційної та бойової готовності медичних служб Збройних Сил України та інших структур сектора безпеки держави, цивільної охорони здоров’я, що передбачає ефективне переведення з мирного у воєнний стан і забезпечення належного рівня готовності до їх застосування, а також наукової, матеріально-технічної та фінансово-економічної обґрунтованості їх діяльності.
Цей Указ на основі положень Конституції України, якими встановлено право кожної людини на життя та його захист від злочинних посягань, право на недоторканні та безпеку людини, її життя, здоров'я, честі та гідності, рівність конституційних прав і свобод громадян, непорушність права приватної власності, захист суверенітету і територіальної цілісності держави, як справи всього українського народу дозволить встановити чіткі вимоги до системи медичного забезпечення війська та цивільного населення.
4. Фінансово-економічне обґрунтування реалізації Указу
Фінансове та ресурсне забезпечення функціонування медичної служби Збройних Сил України та інших структур сектора безпеки держави, цивільної охорони здоров’я гарантується та здійснюється на основі цільового бюджетного фінансування з економічно виправданим його поєднанням зі страховими та іншими формами фінансування.
Реалізація Указу потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України та місцевих бюджетів, пов'язаних із запровадженням Воєнно-медичної доктрини.
Оскільки реалізація цих нововведень передбачена з 1 червня 2015 р., тому необхідно передбачити зміни у державному та місцевих бюджетах на 2015 р. в рамках Національної програми реалізації Воєнно-медичної доктрини України.
Сприятиме економічному зростанню у галузі вітчизняного виробництва та торгівлі ліками та медичним обладнанням подвійного призначення, що позитивно вплине на створення нових робочих місць та зростання надходжень до Державного бюджету України.
5. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання
Регулювання правовідносин у сфері охорони здоров’я здійснюється Конституцією України, законами України та іншими нормативно-правовими актами з питань охорони здоров’я. Створення базового регуляторного нормативно-правового акту у військово-медичній сфері під час застосування Збройних Сил України, що дозволить уникнути суттєвих правових прогалин медичного захисту населення держави і стане основою для розроблення інших нормативно-правових актів і керівних документів.
6. Прогноз соціально-економічних
та інших наслідків прийняття Указу
Прийняття Указу сприятиме підвищенню відповідальності державних органів виконавчої влади за розвиток медичної служби Збройних Сил України та інших структур сектора безпеки держави, цивільної охорони здоров’я під час зовнішніх і внутрішніх воєнних загроз, пов'язаних із застосуванням військової сили чи загрозою її застосування та здатністю їй протистояти, а також спроможності щодо медичного захисту життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави та вирішить проблему однакового застосування норм Указу щодо взаємовідносин між медичними службами Збройних Сил України та інших структур сектора безпеки держави, а також відмобілізованих установ, закладів цивільної охорони здоров’я і медичних організацій інших форм власності в рамках єдиного медичного простору.
Ухвалення зазначеного Закону цілком відповідає інтересам держави та суспільства, враховує європейське законодавство та досвід, дає можливість врегулювати на законодавчому надання медичної допомоги громадянам країни під час зовнішніх і внутрішніх воєнних загроз та зберегти їх життя та здоров'я.
Глава
Адміністрації Президента України