Вітаємо з першим номером міжнародного журналу.Редакція журналу «Здоров’я суспільства» запрошує Вас до активної співпраці!

Шановні колеги, 

 перед Вами перший номер науково-практичного журналу «Здоров’я суспільства». Мета, завдання та активна діяльність Міжнародної громадської організації  – Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства» обумовила необхідність створення власного науково-практичного видання. Започаткувавши цей журнал, ми маємо сподівання задовольнити інформаційні потреби  широкого загалу  фахівців-практиків, науковців та усіх, хто цікавиться сучасними аспектами охорони здоров’я та медицини, екології та фізичної культури.

     Видання журналу дозволить висвітлити та сприяти вирішенню існуючих проблем формування, збереження та зміцнення здоров’я людей, пропаганди та поширення фізичної культури та здорового способу життя серед молоді та дорослих людей, збереження сприятливого для здоров’я довкілля та покращання екологічної ситуації у світі.

     Редакція журналу «Здоров’я суспільства» має глибоку надію, що матеріали, які будуть публікуватись на його сторінках, знайдуть живий відгук серед населення та фахівців різних країн. 

З повагою,

Олег Шекера,

доктор медичних наук,

магістр державного управління,

Головний редактор

 

     РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 Головний редактор Шекера О.Г.

президент Міжнародної громадської організації «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства», доктор мед. наук, доцент

Україна

Берзінь, В.І., доктор мед. наук, проф.; Голубчиков М.В., доктор мед. наук, проф.; Гончаренко М.С., доктор біол. наук, проф.; Гудима А.А., доктор мед. наук, проф.; Жабченко І.А., доктор мед. наук, с.н.с.; Камалова С.Л.; Коляденко В.Г., доктор мед. наук, проф.; Майданюк І.Р., доктор філософ. наук, доцент; Макаренко Є.А., доктор політ. наук, професор; Маслова М.Г., доктор мед. наук, проф.; Сайдакова Н.О., доктор мед. наук, проф.; Слабкий Г.А., доктор мед. наук, проф.; Солоненко І.М., доктор мед. наук, проф.; Скоморовський Ю.М., доктор біол. наук, проф.;  Стефанчук Р.О., доктор юридич. наук, проф.; Тодоров Б.М., доктор мед. наук, проф.; Обертинська О.М., кандидат мед. наук; Царенко А.В., кандидат мед. наук, доцент; Шекера О.О., кандидат мед. наук.

Російська Федерація

Двойников С.І., доктор мед. наук, проф.; Зарубина Е.Г., доктор мед. наук, проф.,
Лавровський С. М., доктор мед. наук, проф.; Пищита А.Н., доктор мед. наук, доктор юридич. наук, проф.; Турковський Ю.В., кандидат мед. наук, доцент.

Республіка Білорусь

Жаворонок С.В.,  доктор мед. наук, проф.; Калина Т.В., доктор мед. наук, проф.; Наройчик Л.К.

Республіка Казахстан

Бекембаева Г.С., доктор мед. наук; Рахимбекова Д.К., канд. мед.наук.; Туменова Б.Н.; Дусейнова Р.
 

Республіка Киргистан

Зурдинов А.З., доктор мед. наук, проф.; Исакова Ж. К., кандидат мед. наук, доцент.

Республіка Молдова

Фриптуляк Г., доктор мед. наук, проф.

Чехія

Пруділ Л., кандидат юридич. наук, доктор права;

Сполучені штати Америки

Лопух В., кандидат педагог. наук.

Секретаріат

Майданюк І. Р., доктор філософ. наук, доцент, Шекера І. О., Романенко А. І. (Україна).

У 2012 р. видано перший номер науково-практичного журналу "Здоров'я суспільства".  У складі редакційної колегії журналу вчені Республіки Білорусь, Республіки Киргизстан, Республіки Молдова, Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки, Чехії та України.  Журнал «Здоров’я суспільства» розрахований на широкий загал фахівців-практиків, науковців та усіх, хто цікавиться сучасними аспектами охорони здоров’я та медицини, екології та  фізичної культури. Журнал надходить до провідних бібліотек різних країн світу, наукових центрів, навчальних закладів. Окремі матеріали журналу розміщуються в мережі Internet на сайті Міжнародної громадської організації – Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства» http://www.healthy-society.com.ua/.

 Рубрики журналу:

1.    Охорона здоров’я.

-          організація охорони здоров’я;

-          клінічна та експериментальна медицина;

-          профілактична медицина та медико-психологічна реабілітація;

-          валеологія, санологія та здоровий спосіб життя;

-          фармація;

-          медицина екстремальних ситуацій;

-          на допомогу практичному лікарю;

-          медицина і право.

-          медико-біологічні аспекти життєдіяльності людини

-          медична освіта.

2.    Екологія.

-          загальні проблеми екології;

-          екологія людини та екологія здоров’я;

-          раціональне використання природних ресурсів, техногенна безпека;

-          еколого-біологічні аспекти життєдіяльності людини;

-          екологічний моніторинг;

-          методи досліджень та математичне моделювання;

-          еколого-економічні та правові проблеми;

-          екологічна освіта.

3.    Фізична культура та здоровий спосіб життя.

-          фізична культура та здоровий спосіб життя;

-          лікувальна фізична культура та фізична реабілітація;

-          фізичне вдосконалення людини;

-           методи фізичного вдосконалення;

-          валеологічне виховання;

-          засоби і методи фізичного виховання.

4.    Офіційні повідомлення

5.    Хроніка.

6.    Міжнародна громадська організація – Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства»

 При підготовці матеріалів для опублікування у журналі редакційна колегія просить авторів дотримуватися таких вимог.

1. Загальні вимоги до змісту рукопису :

            1.1. До розгляду приймаються статті українською, російською або англійською мовами. На адресу редакційної колегії слід надіслати два примірники статті і дискету з текстом, таблицями та ілюстраціями. Обсяг статті – не більше 10 машинописних сторінок (формат А4 – 210х297 мм). Усі текстові матеріали необхідно роздрукувати через 1,5 інтервали, залишаючи з кожного краю сторінки відступи 2 см, шрифт – Times New Roman 14-го кегля, абзацний відступ – 1,0 см, друкування з одного боку аркуша. При наборі статті необхідно розрізняти дефіс і тире, а також застосовувати поліграфічні «ялинки». Між ініціалами та прізвищем обов’язково залишати пропуск. Текстові матеріали повинні бути підготовлені в редакторі MS Word 97, 2000, XP як текст у форматі RTF (*.rtf) або документ Word (*.doc). Математичні формули і рівняння готуйте в редакторі рівнянь Microsoft Equation 3.0. Обсяг ілюстрацій і таблиць не повинен перевищувати 30% обсягу статті. У статтях повинна використовуватися міжнародна система одиниць СІ.

            1.2. Перед початком обов’язково вказують: УДК, назву статті, ініціали та прізвища авторів, назву організації, в якій виконано роботу. Назва статті повинна коротко інформувати про її зміст і містити не більше 13 слів (більш довгі назви скорочуються у процесі редагування). Назву статті необхідно вказати трьома мовами – українською, російською та англійською.

1.3. Анотація та ключові слова подаються до тексту трьома мовами – українською, російською, англійською. Анотація має коротко описувати результати і головні висновки проведених досліджень.

До друку редакцією приймаються рукописи, які містять такі елементи:

√ вступ статті відображає актуальність дослідження та його мету;

√ постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

√ аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання окремого питання і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

√ формулювання цілей статті (постановка завдання);

√ виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

√ висновки даного дослідження і перспективи подальшого вивчення теми.

            1.4. Бібліографічні описи посилань у переліку, скорочення слів і словосполучень оформлюються відповідно до чинних стандартів з міжнародної бібліотечної та видавничої справи.

            1.5. Таблиці повинні мати назву та нумерацію. Статистична та інша деталізація наводяться під таблицею. Табличні матеріали необхідно підготувати у табличному редакторі Word 97, 2000, XP.

            1.6. Рисунки нумерують у порядку їх обговорення в тексті. Під рисунком необхідно вказати його назву. Рисунки до статті повинні мати копію на дискеті. Діаграми та графіки слід виконувати у пакетах Excel, Statistica, схеми – у пакеті Visio 2000 та зберігати у форматах цих програм окремими файлами (наприклад, petrov_ris1). Найкращими для сканованих зображень є формати файлів BMP, JPEG, EMF. Усі елементи тексту у зображеннях (графіках, діаграмах, схемах), якщо це можливо, повинні мати гарнітуру Тimes New Roman або Тimes New Roman Cyr (в окремих випадках Courier). Кожне зображення зберігайте в окремому об’єкті. Зображення після сканування при роздрукуванні повинно бути чітким, не гіршим за чіткість основного тексту.

2. До рукопису необхідно додавати:

√ електронну копію на диску з відповідним текстом у форматі Word;

√ довідку про автора із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, наукового ступеня та вченого звання, основного місця роботи і посади, контактного телефону, поштової адреси (включаючи індекс);

√ аспірантам, ад’юнктам та здобувачам необхідно подавати рецензію наукового керівника або рецензію особи, яка має науковий ступінь за спеціальністю, що відповідає предмету дослідження, а також витяг із протоколу засідання кафедри (відділу) установи, де обговорювалися матеріали, з рекомендацією для друку. Вказані документи повинні бути підписані уповноваженими особами та скріплені печаткою відповідної установи. Перша сторінка другого примірника візується науковим керівником установи і завіряється круглою печаткою. За бажанням автора може бути надане його фото.

3. Матеріали публікуються у разі згоди автора із такими умовами:

√ автор надає право засновнику видання та редакційній колегії опубліковувати (розміщати) поданий до редакції рукопис матеріалів у друкованому та електронному вигляді. Номер журналу, в якому публікуються подані матеріали, визначається редакцією журналу;

√ автор надає право засновнику видання та редакційній колегії оприлюднювати (опубліковувати, відображати, розміщати, відтворювати) та розповсюджувати в будь-який спосіб подані до редакції матеріали в друкованих та електронних наукових виданнях, електронних наукових бібліотеках та інших загальнодоступних або з обмеженим доступом електронних системах інформації;

√ автор надає засновнику видання та редакційній колегії право опубліковувати подані матеріали як складові частини тематичних збірників;

√ автор надає засновнику видання та редакційній колегії право на рецензування, редагування, скорочення, відхилення поданих для опублікування матеріалів, а також їх публікації у вигляді коротких повідомлень і анотацій;

√ автор дає згоду на те, що пряме чи опосередковане комерційне використання засновником видання та редакційній колегії поданих для опублікування матеріалів здійснюється без виплати авторської винагороди, автор також відмовляється від права на одержання грошової суми від продажу примірників журналу та тематичних збірників, виконаних у друкованій чи електронній формі, в яких відображено (розміщено, відтворено) подані до редакції матеріали;

√ редакційна колегія з дозволу власника може прийняти рішення про виплату винагороди автору, який співпрацює із виданням та своєю творчою діяльністю сприяє його розвитку й робить свій внесок у досягнення мети створення журналу;

√ запропоновані роботи не повинні подаватися для публікації в інші видання або бути раніше опублікованими;

√ автор несе відповідальність за достовірність поданих для опублікування матеріалів, а також за їх відповідність вимогам щодо дотримання прав інших осіб;

√ при поверненні статті на доопрацювання автор зобов’язаний урахувати усі зауваження редактора і надіслати виправлені та передруковані матеріали на адресу редакційної колегії в указаний термін. Статті, що надійшли після доопрацювання пізніше ніж через 2 місяці, розглядаються як нові надходження.

            Подані матеріали не повертаються. Редакція зберігає за собою право виправляти та скорочувати текст. Рукописи, оформлені без дотримання наведених вище правил, прийматися не будуть.

 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18354-7154P від 10.11.11 р. Обсяг, періодичність – 8 ум. друк. арк., 4 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник – Міжнародна громадська організація – Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства».

Редакційна колегія журналу «Здоров’я суспільства».

тел.: (044)539-11-55

моб. тел.: 067 481-13-83

E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , associomed@yandex.ua