Здоров’я: Основні терміни і показники

О.Г. Шекера, доктор медичних наук

 

Здоров'я — стан живого організму, при якому організм у цілому і всі органи здатні виконувати свої життєві функції. Визначення поняття «здоров'я» є фундаментальною проблемою сучасної медико-біологічної науки. Оскільки це поняття має багато аспектів і обумовлене багатьма чинниками, то вимагає для свого розв'язання комплексного підходу. Всі добре уявляють собі, що «здоров'я — добре, а хвороба — погано». Пояснити сутність здоров'я складніше, ніж сутність хвороби. Саме тому однозначного, прийнятного для всіх визначення поняття «здоров'я» поки що не існує.

В преамбулі Статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) говориться, що здоров'я — це не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів, а стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя. Проте повне фізичне і душевне благополуччя може визначати лише ідеальне здоров'я, яке практично не зустрічається.

Вважається, що здоров’я – це нормальний стан організму, який характеризується оптимальною саморегуляцією, повною узгодженістю при функціонуванні всіх органів та систем, рівновагою поміж організмом та зовнішнім середовищем при відсутності хворобливих проявів. Тому основною ознакою здоров’я є здатність до значної пристосованості організму до впливів різноманітних чинників зовнішнього середовища. Завдяки цьому здоровий організм може витримувати значні фізичні та психічні навантаження, не тільки пристосовуючись до дії екстремальних чинників зовнішнього середовища, але й повноцінно функціонувати в цих умовах. Таким чином, здоров’я доцільно розглядати і як здатність організму активно та повноцінно пристосовуватись до змін оточення. Можна сказати, що здоров’я – це здатність організму перебувати в рівновазі з оточенням.

Багато хто з вчених розглядає здоров’я як форму життєдіяльності організму, яка забезпечує йому необхідну якість життя і максимально можливу за даних умов його тривалість. Зрозуміло, що здоров’я – це похідне від численних впливів на організм, у тому числі природно-кліматичних, соціальних, виробничих, побутових, психологічних чинників, способу життя та ін.

Можна також сказати, що здоров’я – це функціональний стан організму людини, який забезпечує тривалість життя, фізичну та розумову працездатність, достатньо високий рівень самопочуття, а також відтворення здорового потомства.

Стан здоров'я не є чимось статичним. Це динамічний процес, а, отже, стан здоров'я може покращуватись або погіршуватись. Кожна людина являє собою відкриту динамічну систему, тому існує широкий діапазон поняття «здоров'я» — від абсолютного здоров'я до граничних із хворобою станів.

Узагальнюючи всі наведені вище визначення поняття «здоров'я», доцільно сказати, що під здоров'ям треба розуміти процес збереження і розвитку біологічних, фізіологічних, психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності при максимальній тривалості активного життя.

Ресурси здоров’я – це морфо-функціональні і психологічні можливості організму змінювати баланс здоров’я в позитивну сторону. Підвищення ресурсів здоров’я забезпечується всіма заходами здорового способу життя (харчування, фізичні навантаження і т. ін.). 

Рівні здоров’я: індивідуальне, групове, регіональне, суспільне, глобальне.

Індивідуальне. Відсутність розладів і захворювань (ресурси здоров’я, потенціал здоров’я, баланс здоров’я): соціально-біологічний аспект; соціально-політичний аспект; економічний аспект; морально-естетичний аспект; психофізичний аспект та ін.

Групове, регіональне, суспільне. 1. Процес зниження рівня смертності, захворюваності та інвалідності, а також підвищення відчутного рівня здоров’я. 2. Інтегральний стан здоров’я всіх разом взятих індивідуумів - сума взаємопов’язаних кількісних і якісних показників.

Глобальне. Індекс статусу здоров’я (модель США). Глобальний тягар хвороб (модель ВООЗ).

Потенціал здоров’я – це сукупність можливостей індивідуума адекватно реагувати на вплив зовнішніх факторів. Адекватність реакцій визначається станом компенсаторно-пристосувлювальних систем (нервової, ендокринної та ін.) і механізмом психічної саморегуляції (психологічний захист тощо).

Баланс здоров’я - виражений стан рівноваги між потенціалом здоров’я і факторами, що на нього діють.

Індекс статусу здоров'я (американська модель). Сучасний підхід до інтегральної оцінки здоров'я населення часто зв'язують з цією моделлю. Цілі створення цієї моделі полягали як в розробці узагальнених індексів хворобливості - смертності населення, так і в розробці кількісних методів виміру ефективності різних програм в області охорони здоров'я населення. Основою концепції моделі індексу статусу здоров'я є представлення здоров'я індивіда, як сукупності так званого миттєвого здоров'я, що безперервно змінюється, у вигляді деякої величини, що набуває значень від оптимального самопочуття до максимальної хвороби (смерті). Цей інтервал розділений на впорядковану безліч

станів здоров'я - рух по інтервалу; здоров'я населення - розподіл точок, що характеризують здоров'я людей, на цьому інтервалі.

Глобальний тягар хвороб - ГТХ (Одним з найбільш популярних являється індекс, запропонований експертами Всесвітнього банку розвитку у звіті за 1993 рік для оцінки ефективності інвестицій в охорону здоров'я).  Кількісно визначає втрати населення в активному житті через хворобу. Одиниця, використовувана для виміру ГТХ - рік життя з поправкою на непрацездатність.

У показнику ГТХ враховуються втрати в результаті передчасної смерті, яка визначається як різниця між фактичним віком на момент смерті, очікуваної тривалістю життя в цьому віці і втратою років здорового життя в результаті настання інвалідності.

Розрахунок ГТХ дозволяє оцінювати значення різних хвороб, обґрунтовувати пріоритети охорони здоров'я і порівнювати ефективність медичних заходів по рівню витрат на рік життя без хвороб.

Основні показники. Місце України в міжнародних рейтингах

Індекс Людського розвитку (ІЛР)

Заснований у 1990 році Програмою Розвитку Об’єднаних Націй.

            ІЛР = (І123)/3,

де

І1 -  індекс тривалості життя

І2 -  індекс грамотності дорослого населення

І3 -  індекс скоригованого реального ВВП на душу населення

 Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП)

характеризує рівень життя населення.         

Розроблений у 1990 році,

використовується з 1993 року

ООН в щорічному звіті до розвитку

 людського потенціалу.

ІРЛП враховує такі показники:

  1. середня тривалість життя при народженні (довголіття);
  2. індекс освіти: рівень грамотності дорослого населення (2/3), сукупна частка учнів та студентів (1/3);
  3. рівень життя, оцінений через ВВП на душу населення при паритеті купівельної спроможності в доларах США.
  4. Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП)

Україна відноситься до країн із середнім ІРЛП.- 2009: 85-місце, ІРЛП=0,796. 

Рівень життяхарактеристика економічного добробуту населення, що вимірюється як реальний дохід на душу населення та враховує кількість населення за межею бідності.

Рівень життя - це сукупність показників: здоров'я, в тому числі демографічні умови, їжа, одяг, фонди споживання і нагромадження, умови праці, освіта, в т. ч. письменність, житло, включаючи його благоустрій, соціальне забезпечення, тощо.

       Індекс щастя

    Запроваджений неприбутковою міжнародною організацією NEF у 2006 році,  у 2007 році отримав нагороду Міжнародної асоціації досліджень якості життя.

Основні компоненти:

  1. середня очікувана тривалість життя при народженні;
  2. рівень задоволення життям;
  3. екологічний фактор.

2010 : Україна посіла 95-е місце серед 143 країн

 Найбільш «щасливими» виявилися мешканці бідних країн Латинської Америки, найменш «щасливими» виявилися жителі країн Африки, таких як Танзанія, Того, Зімбабве та Бурунді. Країнами з найвищим екологічним фактором стали Люксембург, Об’єднані Арабські Емірати та США.

        Індекс гуманітарного розвитку 

2010 : 69-е місце серед 169 держав.

           Індекс рівня глобалізації

за даними Economist Intelligence Unit – аналітичний підрозділ британського журналу Economist.- 2010 : 43-е місце, опитано 1050 міжнародних експертів з питань глобалізації;

            Індекс економічної свободи

за даними американської дослідн. Організації Heritage Foundation та газети The Wall Street Journal.- 2010 : 164-е місце серед 179 держав (найгірший показник серед країн Європи)

Місце України в міжнародних рейтингах

1. Рейтинг стабільних держав

за версією американського журналу Foreigt Policy і американського “Фонду світу”.-  2010  : 109-е місце серед 177 країн

2. Рейтинг найщасливіших країн світу

за даними Лондонського інституту Legatum.- 2010 : 69-е місце серед 110 країн

3. Рейтинг найдорожчих міст світу

за даними Mercer Human Resourse Consulting.- 2010 : 177-е місце серед міст світу і 69-е – серед європейських міст

4. Рейтинг рівня корумпованості

за даними міжнародної неурядової організації Transparency International (TI).- 2010 : 134-е місце серед 178 країн

5. Рейтинг глобальної конкурентоспроможності

за даними міжнародної неурядової організації Transparency International (TI).- 2010 : 82-е місце серед 133 країн

6. Рейтинг демократії країн світу

за даними Economist Intelligence Unit – аналітичний підрозділ британського журналу Economist.- 2010 : 67-е місце серед 167 країн