МФГС СНГ. РЕКОМЕНДАЦІЇ палати «Спорт, здоровий спосіб життя, екологія та природно-заповідний фонд» VI Форуму творчої та наукової інтелігенції держав-учасниць СНД

м. Київ
21-22 жовтня 2011

У розвиток рекомендацій V Форуму наукової та творчої інтелігенції за сприяння з боку Виконавчого комітету СНД, Ради з гуманітарної співпраці (СМР) і Міждержавного фонду гуманітарного співробітництва держав - учасниць СНД (МФГС), органів галузевого співробітництва здійснено ряд ініціатив та проектів з розвитку спорту, просуванню здорового способу життя, формування екологічної культури та охорони навколишнього середовища в країнах Співдружності.
1. Учасники Палати обговорили проект Концепції Року спорту та здорового способу життя в СНД, а також проект відповідного Плану заходів на 2012 р. і рекомендували розглянути ці документи на черговому координаційній нараді керівників органів галузевого співробітництва СНД у гуманітарній сфері.
Відзначили важливість розробки російською стороною, за пропозицією Ради з гуманітарної співпраці (СМР) та органів галузевого співробітництва, проекту Стратегії розвитку фізичної культури і спорту держав-учасниць СНД до 2020 року. Зазначалося, що дана сфера є важливим чинником міждержавної взаємодії, служить збереженню та поглибленню дружніх відносин між країнами Співдружності.
Підкреслили, що в країнах СНД необхідно створювати умови для збільшення числа громадян, які займаються фізичною культурою і спортом, які ведуть здоровий спосіб життя, і зробити заняття спортом доступними самим широким верствам населення.
Учасники Палати переконані, що необхідна координація дій органів галузевого співробітництва СНД та зацікавлених національних відомств та громадських організацій з роз'яснення та просуванню основ здорового способу життя, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань («захворювань способу життя»).
Відзначено актуальність вивчення, використання і популяризації передових технологій та наукових знань; інноваційних авторських освітніх методик діагностики та профілактики захворювань, оздоровлення та реабілітації населення, а також продовження життя, зниження смертності (в т.ч. від серцево-судинних і онкологічних захворювань), поліпшення якості життя і профілактики алкоголізму і наркоманії та тютюнопаління.
Учасники Палати констатують, що в світі розширюється усвідомлення загрози незворотного руйнування навколишнього середовища і розуміння відповідальності перед майбутніми поколіннями за нераціональне використання природних і суспільних ресурсів. При цьому, спостерігається досить низький рівень соціально-екологічної обізнаності та культури, правовий нігілізм, нехтування законами природи і порушення етики впливу на навколишнє середовище. Це веде до зниження тривалості життя і деградації здоров'я населення.
У цих умовах проблеми екології, екологічної освіти і виховання, а також охорони навколишнього середовища все частіше виходять на перший план при прийнятті наукових, технологічних, соціальних рішень на міжнародному та внутрішньодержавному рівнях. Стає актуальним узгодження позицій країн Співдружності у сфері природокористування і по загальним екологічним проблемам.
Відзначено необхідність активного залучення молоді країн СНД в роботу з розвитку спорту, просуванню здорового способу життя, екологічної культури та охорони навколишнього середовища, в т.ч. в контексті реалізації Стратегії міжнародного молодіжного співробітництва держав-учасників СНД на період до 2020 р., затвердженої рішенням РГД СНД 10.12.2010 р.
Учасники Палати високо оцінюють діяльність СГС і МФГС, спрямовану в т.ч. на поширення знань про здоровий спосіб життя, спорт та екології на просторі Співдружності.

2. Учасники Палати вважають за доцільне:
а) - нарощувати зусилля з пропаганди занять фізичною культурою і спортом;
- Залучати громадян у діяльність по збереженню і зміцненню спортивного спадщини і кращих спортивних традицій народів країн Співдружності, підтримка ветеранів спорту;
- Створювати умови для розвитку дитячо-юнацького спорту, в т. ч. виховання підростаючого покоління за допомогою залучення до занять фізичною культурою і спортом в дусі спільних гуманістичних цінностей народів країн СНД;
- Сприяти розвитку олімпійського і паралімпійського рухів, допомагати у налагодженні зв'язків між спортивними організаціями і рухами в країнах СНД;
- Підтримувати організацію міжнародних спортивних експедицій, проведення спортивних та молодіжних таборів, сприяти розвитку спортивного та екологічного туризму, масового спорту;
- Надавати допомогу волонтерським рухам і організаціям, що розвиває адаптивну та оздоровчу фізичну культуру і спорт;
- Спільно використовувати об'єкти спортивної інфраструктури на взаємовигідній основі;
- Розвивати спортивну науку і медицину, сприяти підготовці кваліфікованих кадрів у сфері фізичної культури і спорту;
б) опрацювати можливість створення Центру співробітництва держав-учасниць СНД з питань формування та популяризації здорового способу життя в Москві на території Всеросійського виставкового центру (на базі павільйону Ліги здоров'я нації);
в) реалізувати в повному обсязі рекомендації палати «Екологія та охорона навколишнього середовища» V Форуму творчої та наукової інтелігенції держав-учасниць СНД, включаючи:
- Гармонізацію природоохоронного законодавства в країнах СНД і на міждержавному рівні в галузі екології та природокористування;
- Необхідність відновлення діяльності Міждержавного екологічної ради (МЕМ);
- Сприяння створенню міждержавної екологічної інформаційної системи, в т.ч. впровадження екологічного моніторингу на просторі Співдружності;
- Здійснення спільних проектів з формування сучасної екологічної свідомості (через підвищення інформованості населення та пропаганду екологічної культури) і включенню в програми середніх і вищих навчальних закладів країн СНД предметів, пов'язаних з екологічною освітою та вихованням;
- Підтримку сучасних інноваційних наукових досліджень і розробок з питань охорони навколишнього середовища;
- Скоординовану розробку загальних методичних основ і рекомендацій в сфері природокористування і охорони навколишнього середовища;
- Активізацію міждержавного співробітництва, пов'язаного із введенням в дію Угоди про книгу рідкісних і перебувають під загрозою зникнення, видів тварин і рослин - Червоної книги держав-учасниць СНД;
- Активізацію міждержавного співробітництва з проблеми біологічних інвазій чужорідних видів.
г) продовжити діяльність з підготовки молодих кадрів і ефективному розповсюдженню передового досвіду щодо застосування економічних енергозберігаючих технологій та мінімізації негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище.
д) продовжити проведення молодіжна літніх екологічних шкіл (за підтримки МФГС);
е) опрацювати питання про створення починаючи з 2012 року Університету освіти для сталого розвитку СНД (на базі МДУ ім. М. В. Ломоносова і Таврійського університету України ім. В. І. Вернадського);
ж) удосконалювати міждержавне інформаційну взаємодію країн Співдружності з тематики 2012 року.
3. Учасники Палати підтримують ініціативу про оголошення 2013 Роком екологічної культури та охорони навколишнього середовища в СНД. Підтримують пропозицію туркменської сторони щодо проведення чергового, VII Форуму творчої та наукової інтелігенції країн СНД в 2012 році в г.Ашхабаде.

 http://www.mfgs-sng.org/mfgs/o_fonde/