Професійний добір реалізують науковці

 Маргарита Маслова, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч  науки і техніки України 

    У науці нове мислення нерідко утверджується складно, а нові технології  і сучасні методи  досліджень з важкими зусиллями здобувають необхідні    позиції. І все ж таки вони їх поступово займають. Тож нижче йтиметься  про можливості застосування сучасних інформаційних (енергоінфрмаційних, комп’ютерних, цифрових) технологій  у специфічної галузі – щодо об’єктивної оцінки психофізіологічного стану військовослужбовців на різних етапах діяльності, починаючи з первинного професійного добору.     

    Чому саме психофізіологічний стан? Тому що від якості психофізіологічних процесів багато в чому залежить скоординована робота усіх функціональних систем організму. Багато хто з вітчизняних і закордонних спеціалістів вважає, що якість виконання службових завдань, боєздатність частин і підрозділів слід оцінювати за показниками діяльності функціональних систем та за даними психофізіологічної експертизи.

    Відомо, що темпи реформування Збройних  Сил  України набирають обертів, і найближчим часом армія буде сформована за принципами військової служби  за контрактом. У першу чергу на професійну армію покладено завдання забезпечувати надійний захист національних інтересів України, її безпеки і обороноздатності. Кардинальні зміни в геополітичних умовах  зумовлюють такі функції контрактної армії, як участь в антитерористичних операціях, :миротворчих місіях, у ліквідації природних та техногенних катастроф.

   У 2005 році було створено центр комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом, сформовані територіальні центри, і професійний відбір за контрактним принципом здійснюється вже зараз. Професійний відбір – це багаторівневий процес, який складається з соціально-біографічного, медичного, освітнього, психологічного (психофізіологічного) відборів.

   Одна з проблем, якою займається Національний науково-дослідний центр оборонних технологій і воєнної безпеки України, - це удосконалення психофізіологічного відбору військовослужбовців з використанням нових  апаратних технологій, що спроможні надати об’єктивну оцінку психофізіологічного стану людини. Військові науковці Національного науково-дослідного центру провели наукове обґрунтування і первинну апробацію різних методик психофізіологічних досліджень, бланкових, комп’ютерних тестів, фізіологічних, антропометричних вимірів. Все це здійснювалося в рамках декількох науково-дослідних робіт за активною участю Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України. Слід відзначити грамотну, творчу роботу співробітників клініки нетрадиційних і народних методів лікування Головного військового клінічного госпіталю, якою керує  Л.Куртсеітов. У клініці впродовж 10 років проводяться обстеження, успішне лікування, профілактичні і реабілітаційні процедури за допомогою енергоінформаційних технологій.

    Апробація різних методик психофізіологічних досліджень військовослужбовців проводилася у декількох військових частинах, які здійснювали підготовку військовослужбовців миротворчого контингенту, контрактників а також призовників. Це дало змогу створити алгоритм психофізіологічних досліджень, адаптувати деякі методики  для конкретної мети. Крім того, зроблено низку суттєвих висновків для практичної роботи.

    По-перше, найбільш повну характеристику психофізіологічного стану військовослужбовця можна надати за допомогою комплексу досліджень, який включає блок психологічних тестів і блок досліджень фізіологічних (функціональних) систем. Доцільно психологічне тестування проводити у комп’терному варіанті , так як збільшується точність і скорочується час досліджень.

    По-друге, для професійного психофізіологічного відбору доцільно використовувати експрес-методики оцінки досліджень.

    По-третє, оперативність, об’єктивність та інформативність даних досліджень може бути забезпечена застосуванням сучасних технологій: комп’ютерних, енергоінформаційоних, цифрових.

   Стисло про самі технології. Зокрема, у військових частинах ми застосовували  комп’ютерну методику, експрес-оцінки психофізіологічного стану військовослужбовця, яка була розроблена у Київському національному університеті  ім.. Тараса Шевченка. Суть методики полягає в тому, що комп’ютерна вимірювальна система, яка моделює інтенсивний потік інформації, викликає напруження нервової системи, психомоторної функції, пам’яті, уваги тощо. Тестування не передбачає поглибленого знання комп’ютера  досліджуваним.

    Застосування методики визначення психофізіологічного рейтингу у 260 військовослужбовців і порівняльна оцінка даних досліджень з показниками в інших професійних групах ( пожежники, дорожньо-патрульна служба, студенти) виявило високу інформативність методики.    Вважаємо, що цю методику доцільно використовувати при розподілі військовослужбовців за спеціальностями (другий етап професійного добору).

     Фізіологічні показники роботи центральної нервової системи об’єктивізують приховані для прямого спостереження прояви активності організму, які лежать в основі поведінки людини. У психофізіології основними методами реєстрації нейрофізіологічних процедур є електрофізіологічні методи. Електричні потенціали відображають фізико-хімічні наслідки обміну речовин, які супроводжують всі основні життєві процеси. Вони є універсальними і точними показниками будь-яких фізіологічних процесів. 

    У військових частинах ми провели дослідження центральної нервової системи і стан загального енергетичного рівня 550 військовослужбовців. При співставленні з психологічними тестами ці виміри дали  змогу об’єктивно оцінити психофізіологічний стан військовослужбовців і виявити осіб, яким потрібно провести корекцію порушень психофізіологічного стану.

     Упродовж останніх років в Україні застосовується новий метод сегментарної біоелектронної діагностики. Це метод експрес-оцінки реактивності організму, загальної його адаптації, імунної реактивності. Крім того, завдяки комп’ютерній обробці даних вимірів  бачимо на фантомах людини зміни в органах, тканинах, хребті, у нервової системі.

      Сегментарна діагностика була проведена нами у 75 військовослужбовців різного віку. Вона допомогла визначити енергетичний потенціал, вегетативний баланс і рівень адаптації організму досліджуваних. У Головному військовому клінічному госпіталі МО України сегментарна діагностика проводиться постійно і вже накопичений     чималий досвід її використання при оцінці фізіологічного стану людини і контролю за ефективністю лікування.                    Слід також   зауважити, що серед сучасних методів  дослідження організму заслуговує на увагу застосування цифрового аналізу біоритмів. В основі методу покладена нова інформаційна технологія аналізу біоритмологічних процесів – фрактальна нейродинаміка. Це нова комп’ютерна технологія, яка дає змогу визначити функціональний стан нервової, серцево-судинної, ендокринної систем і об’єктивно характеризувати адаптаційний потенціал організму.

      Інформацію надають звичайні датчики, які накладаються на обидва передпліччя в зоні пульсації променевої артерії. Відразу інформація обробляється на комп’ютері і надається у вигляді кількісних і якісних показників з кольоровими гістограмами, діаграмами , графічними зображеннями.

      Методику цифрового аналізу біоритмів ми використовували для експрес-оцінки діяльності функціональних систем військовослужбовців в стані спокою і після фізичного навантаження. Це дало змогу характеризувати адаптаційний потенціал організму військовослужбовців.

     Наукове обґрунтування і успішна апробація наведених методик дослідження психофізіологічного стану військовослужбовців дали можливість створити методичні рекомендації “Комплексна методика визначення психофізіологічного стану військовослужбовців на етапі професійного відбору для участі в міжнародних миротворчих операціях” і запропонувати їх командуванню Сухопутних військ Збройних Сил

    України для використання в професійному відборі, при розподілі за    спеціальностями, а також для моніторингу психофізіологічного стану в процесі професійної діяльності.