РОСІЯ. Розвиток інновацій у освітніх установах Ульяновської області. Проблеми і перспективи

Єсенкова Тетяна Федорівна,

ректор Ульяновського інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти.Данилов Сергій В'ячеславович,
проректор УІПК ПРО, голова Обласного експертної ради.

Інноваційний характер освіти стає найважливішим інструментом в його конкуренції з іншими соціальними інститутами на підростаюче покоління. У сучасній соціально-економічний ситуації не тільки зміст, а й форми, технології навчання важливі для створення позитивної орієнтації молоді на освіту. Розвиток нових методів і каналів освіти стає нагальною необхідністю. Підвищення якості, доступності, ефективності освіти, її безперервний і інноваційний характер, зростання соціальної мобільності й активності молоді, її включеності у різні освітні середовища роблять систему освіти важливим фактором забезпечення національної безпеки Росії, зростання добробуту її громадян.

Керуючись цим, органи управління освітою і педагогічна громадськість Ульяновської області вважають за необхідне використовувати для забезпечення інноваційного характеру освіти Програму розвитку інноваційних процесів в установах дошкільної, загальної, додаткової, початкової та середньої професійної освіти м. Ульяновська і Ульяновської області. Реалізація Програми дозволить забезпечити єдність принципів, вимог, норм у змісті та організації обласної системи освіти; досягти узгодженості дій її компонентів, системності, доцільності, планомірності та ефективності перетворень; сприятиме розвитку єдиного освітнього простору Ульяновської області.

Під педагогічними інноваціями в Програмі розуміється цілеспрямоване, осмислене, певна зміна педагогічної діяльності (і управління цією діяльністю) через розробку та введення в освітніх установах педагогічних та управлінських нововведень (нового змісту навчання, виховання, управління; нових способів роботи, нових організаційних форм і пр. ). Відповідно розвиток інноваційних процесів - є спосіб забезпечення модернізації освіти, підвищення його якості, ефективності та доступності.

Концептуальну основу даної програми визначили наступні федеральні документи: Концепція модернізації російської освіти на період до 2010 року (розпорядження Уряду Російської Федерації від 29 грудня 2001 1756-р), Стратегія модернізації змісту загальної освіти, Концепція профільного навчання на старшому ступені загальної освіти (затверджена наказом Міністерства освіти України від 18.07.02 № 2783), національний проект "Освіта".

Програма розроблена відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Ульяновської області до 2010 року і є складовою частиною (підпрограмою) цільової комплексної програми розвитку системи освіти Ульяновської області до 2010 року. Її реалізація передбачає взаємодію з іншими проектами та цільовими програмами і безпосередньо координується перспективним планом комплексних наукових досліджень УІПКППО. Програма є наступницею Програми пошукової, дослідницької та експериментальної роботи (ПІЕР) м. Ульяновська і Ульяновської області.
На сьогоднішній день можна назвати наступні проблеми:

1. Відсутність цільового фінансування експериментальних ОУ з обласного бюджету починаючи з 2005 року. Наслідки цієї події відразу ж відбилися на Програмі РВП.

По-перше, відбулося загальне зниження мотивації серед педагогічного складу інноваційних ОУ по відношенню до виконання технічних завдань. Наприклад, в 2005 - 2006 р. 5 ЗУ звернулися в Обласна експертна рада з проханням про перенесення термінів виконання технічного завдання (як правило на 1 рік). В 2006 - 2007 р. таких звернень було 3.
По-друге, почався вихід установ з Програми. За 2005 - 2006 навчальний рік установ з програми вийшло 26 ОУ (вступила 10 ОУ). В 2006 - 2007 р. залишили програму 13 ОУ (cреди них 5 освітніх установ у статусі НМЦ), (вступила 10 ЗУ), причому 6 - не здали наукові звіти без пояснення причин, і ще 7 - за погодженням з ОЕС.
Особливо сильно припинення цільового фінансування інноваційної роботи ОУ відбилося на установах дошкільної, додаткового і професійної освіти. Так, кількість ДОП в Програмі РВП скоротилася з 27 в 2004 - 2005 н.р. і 23 в 2005 - 2006 н.р. - До 14 в 2006 - 2007 н.р. У 2007 - 2008 н.р. в програмі РВП очікується участь всього 11 дошкільних освітніх установ.
Якщо ситуація не зміниться, то до 2008 - 2009 н.р. можна прогнозувати подальше скорочення кількості ОУ названих типів у Програмі РВП.

2. Проблема горизонтальних зв'язків.

Протягом ряду років вразливим місцем програми залишається слабкість горизонтальних зв'язків між інноваційними освітніми установами. У ліквідації цього недоліку необхідно шукати різні способи вирішення: через створення на базі ОУ творчих лабораторій, організацію взаємодії між закладами освіти для розробки загальної теми і т.д.
Відрадно, що шляхи такої взаємодії вже запропоновані учасниками Програми РВП. Так, Ульяновський технікум харчування та торгівлі веде дослідницьку роботу одночасно в двох напрямках.
Також за двома темами одночасно, але в різних статусах (і як НМЦ, і як експериментальний майданчик) веде інноваційну діяльність с.ш. № 17 м. Димитровграда. Аналогічну ситуацію ми спостерігаємо в ДОУ № 111.
В 2006 - 2007 н.р. був створений важливий прецедент. Вперше з 2002 - 2003 н.р. ОЕС затвердив своїм рішенням ініціативу Баєвський ЗОШ Миколаївського району та Чуфаровский ЗОШ Вешкаймского району щодо створення творчої лабораторії (науковий керівник - методист кафедри природничо-наукової освіти В. Д. Глібова), що розгорнула свою роботу за темою "Розвиток морально-вольових якостей особистості в системі екологічної освіти" .
Тим не менше, дані приклади не носять системного та масштабного характеру, і скоріше не вирішують, а демонструють шляхи вирішення проблеми горизонтальних зв'язків між інноваційними ОУ.

3. Ще однією проблемою можна назвати недостатнє використання освітніми установами таких каналів зв'язку та поширення досвіду як Інтернет. Наприклад, в 2005 - 2006 н.р. з 66 учасників Програми РВП тільки 14 вказують на наявність власного сайту в Інтернеті і 15 - електронну пошту. В 2006 - 2007 н.р. в ОЕС надані посилання на 8 сайтів і 11 адрес електронної пошти (з 73 ОУ). При цьому до справжнього моменту 100% шкіл Ульяновської області підключені з інтернету і мають у мережі свою поштову скриньку. Очевидно, що при такому підході до роботи з сучасними інформаційними можливостями ОУ значно обмежені в активному просуванні свого досвіду в освітньому просторі. Ця проблема в свою чергу створює перешкоди для появи і розвитку мережевої взаємодії інноваційних ОУ один з одним, з УІПКППО, Обласним експертною радою. Будемо сподіватися, що створення в області регіонального порталу "Інновації в освіті" зніме цю проблему.

4. Проблема просування досвіду інноваційних ОУ в реальну педагогічну практику носить характер самостійної проблеми. З одного боку, її можна оцінити за кількістю публікацій, в яких цей досвід описується і доводиться до широкої педагогічної громадськості, а з іншого - за кількістю педагогів, безпосередньо ознайомлених з цим досвідом. В обох випадках ми спостерігаємо парадоксальну ситуацію: в 2005 - 2006 в Програмі РВП брало участь максимальне за останні кілька років кількість НМЦ (19). При цьому в порівнянні з попередніми звітними періодами, відбулося значне зниження за названими показниками. В 2006 - 2007 уч.гг. кількість НМЦ ще збільшилась, проте, зростання ряду показників виявився такий, що вони вийшли на рівень 2002 - 2005 н.р. коли кількість освітніх установ у статусі НМЦ становило 12 - 16.
Тут також можна відзначити обмеженість можливостей ОУ (головним чином фінансових) щодо систематичної і цілеспрямованої презентації та поширення свого інноваційного досвіду. Проблемність цього факту обумовлена ​​вже тим, що якість такого досвіду дозволяє освітнім установам бути конкурентоспроможними на міжрегіональному, федеральному і навіть міжнародному рівнях. Про це свідчить успішна участь учасників Програми РВП в російських і міжнародних конкурсах та інших заходах.
Очевидно, що вирішення цих найактуальніших проблем сприятливим чином позначиться на розвитку експериментальної діяльності та інноваційного руху ОУ області.

http://sinncom.ru/content/rip/index.htm