ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ – МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ «ЗДОРОВ’Я СУСПІЛЬСТВА»

1.1. Міжнародна громадська організація – Міжнародна асоціація «ЗДОРОВ’Я СУСПІЛЬСТВА» (надалі Організація) – неприбуткова міжнародна громадська організація, яка об'єднує громадян України та інших держав на основі спільності інтересів для реалізації цілей і завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Організація будується на засадах добровільності, самоврядування, законності, гласності і рівноправності членів.
1.3. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про об’єднання громадян», нормами міжнародного права, цим Статутом.
1.4. Для виконання статутних завдань Організація співпрацює з державними органами, фізичними та юридичними особами, об’єднаннями громадян, їх спілками, у тому числі зарубіжними та міжнародними.
1.5. Організація відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним їй майном та коштами.
Держава не відповідає за зобов’язаннями Організації, Організація не відповідає за зобов’язаннями держави.
Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, члени не відповідають за зобов’язаннями Організації.
1.6. Організація з моменту державної реєстрації, у встановленому чинним законодавством порядку набуває статусу юридичної особи і може від свого імені укладати договори, набувати майнових і немайнових прав, бути позивачем і відповідачем в суді, мати майно (рухоме і нерухоме) на правах власності, мати самостійний баланс, відкривати рахунки в установах банку, мати печатки і штампи зі своїм найменуванням, символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Організації. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.
1.7. Діяльність Організації здійснюється на демократичних принципах без заборон і обмежень в рамках законодавства України та тих країн, на території яких здійснює свою діяльність як міжнародна громадська організація. 
1.8. Територія діяльності Організації – Україна та інші країни, на території яких здійснює свою діяльність міжнародна громадська організація.
1.9. Повна назва Організації: 
Міжнародна громадська організація – Міжнародна асоціація «ЗДОРОВ’Я СУСПІЛЬСТВА»
Скорочена назва Організації: МГО-МАЗС
Международная общественная организация – Международная ассоциация «ЗДОРОВЬЕ ОБЩЕСТВА»
Сокращенное название Организации: МОО-МАЗО
International public organization – International association for «HEALTH of SOCIETY» 
The abbreviated name of IPO-IAHS.

Основна мета діяльності Організації є:  
задоволення та захист законних соціальних, медичних, екологічних, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів та сприяння зміцненню розвитку дружби всіх народів, а також сприяння взаєморозумінню й всебічному співробітництву між ними.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ –

МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ 

«ЗДОРОВ'Я СУСПІЛЬСТВА»  

ПРЕЗИДЕНТ

Олег Шекера 

помічник президента

Алла Поплавська 

фінансово-економічний відділ

 

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТИ

ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ (УКРАЇНА) -

АНАТОЛІЙ ЦАРЕНКО

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ (УКРАЇНА) -

 ОЛЕКСАНДР КОЧЕТКОВ

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ (РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ) -

ЮРІЙ ТУРКОВСЬКИЙ

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ (СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ) -

ВАСИЛЬ ЛОПУХ

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ (ЧЕШСЬКА РЕСПУБЛІКА) - ЛУКАШ ПРУДІЛ 

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ (РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ) -

ЛЮДМИЛА НАРОЙЧИК

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ (РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА) -

ІОН БАХНАРЕЛ

Вчена Рада

Голова ради -

ІВАН СОЛОНЕНКО

Експертна Рада

 Голова ради - 

МАРГАРИТА МАСЛОВА 

   

ПРАВЛІННЯ

Ревізійна комісія

  ОБЛАСНІ ОСЕРЕДКИ 

МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ –

МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ

«ЗДОРОВ'Я СУСПІЛЬСТВА»

Адміністративна одиниця


Керівник осередку


1.  

Волинська область


Рабченюк

Наталія  

Андріївна

 

2.  

Рівненська область

 

 

 

3.  

Житомирська область 

Шекера

Георгій  

Григорович

 

4.  

Київська область

Плахотнюк

Микола

Григорович

 

5.  

Хмельницька область

 

Наталія

Іванівна

Романовська 

 

6.  

Тернопільська область

Гудима  

Арсен

Арсенович

 

7.  

Івано Франківська область

Злотник

Тетяна  

Василівна

 

8.  

Закарпатська область 

Царенко

Анатолій  

Володимирович

 

9.  

Чернівецька область

 

 

 

10.  

Вінницька область 

 

 

 

11.  

Черкаська область

 

 

12.  

Кіровоградська область 

 

 

 

13.  

Миколаївська область


Горбатенко

Едуард  

Володимирович

 
 14.

Полтавська область 

 

 

 

15.  

Чернігівська область

Ющенко

Надія

Іванівна

 

16.  

Сумська область 

 

 

 

17.  

Харківська область

Трофименко

Світлана

Иванівна

 
 18.

Дніпропетровська область

Іванова

Надія

Володимирівна

 

19.  

Одеська область 

 

 

 

20.  

Херсонська область

 

 

 

21.  

Запорізька область 

 

 

 

22.  

Донецька область

 

 

 

23.  

АР Крим

 

Кальницька

Татьяна

Юрьевна.  

 

Луганська область

Бакуліна  

Ганна  

Валеріївна

 

25.  

Львівська область

Чуловський

Ярослав

Богданович

 

26.  

Київ 

Шекера

Оксана

Олегівна

 

27.  

Севастополь  

Сергієнко

Олексій

Едуардович 

 

 

 

Науково-практичний Центр

«ЗДОРОВ’Я СУСПІЛЬСТВА»

1. Департамент науки, освіти, інновацій та медичного права (директор - кандидат медичних наук, доцент Оксана Шекера) 

- сприяння розвитку медицини, посилення та удосконалення національних служб охорони здоров’я, навколишнього середовища і розвитку фізкультури та спорту, як запоруки здоров'я громадян різних країн;
- сприяння розробці пріоритетних напрямків розвитку системи охорони здоров’я жінки, матері та дитини, визначення загальної політики з цих питань;
- сприяння розробці та впровадженню передових медичних, екологічних, біологічних, наукових, інноваційних, освітніх, виробничих та інформаційних технологій по збереженню і укріпленню здоров’я населення різних країн;
- сприяння розвитку національних культур, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступності всіх верств населення до культурних, художніх та наукових цінностей минулого та сучасного;
- сприяння виконанню на замовлення державних органів влади й управління, юридичних і фізичних осіб досліджень з проблем охорони здоров’я, навколишнього середовища, фізкультури та спорту;
- сприяння прийняття економічно доцільних та ефективних регуляторних актів щодо збереження і укріплення здоров’я населення різних країн;
- надання допомоги творчим колективам, групам та окремим фізичним особам, які беруть участь у розробці пріоритетних фундаментальних наукових напрямів у галузі медицини, екології, фізкультури та спорту;
- залучення матеріальних коштів від фізичних та юридичних осіб, державних та недержавних установ, інших фондів, міжнародних організацій тощо з метою розвитку медичної науки й практики та системи медичної освіти;
- підтримка обдарованої і талановитої молоді, здійснення відшкодування навчання обдарованої молоді на різних ступенях освіти;
- встановлення щорічних стипендій для членів Організації за наукові дослідження в галузі медицини, екології, фізкультури та спорту в інтересах збереження здоров’я населення різних країн;
- фінансування наукових відряджень членів Організації для участі у конкурсах, конференціях, обміну досвідом, стажуваннях тощо в різних країнах;
- залучення матеріальних коштів від фізичних та юридичних осіб, державних та недержавних установ, інших фондів, міжнародних організацій тощо з метою розвитку медичних програм і проектів та створення нових оздоровчих закладів і центрів.  

1.1. Журнал «ЗДОРОВ’Я СУСПІЛЬСТВА»
1.2. Видавничий відділ
- здійснення видавничої справи з питань охорони здоров’я, навколишнього середовища, фізкультури та спорту;
- сприяння формуванню суспільної думки щодо діяльності Організації. 

2. Департамент профілактичної медицини та валеології (директор - кандидат медичних наук Микола Нестеренко)
- сприяння охороні та зміцненню здоров’я громадян різних країн;
- сприяння розробці прогресивних програм та здійснення цільових медичних програм спрямованих на розвиток медицини і охорони здоров'я з подальшим їх представленням відповідним органам влади, відомствам та установам;
- сприяння здійсненню оздоровчих заходів для членів Організації, сприяння їх оздоровленню;
- сприяння розробці та впровадженню передових медичних, інноваційних, виробничих та інформаційних технологій по збереженню і укріпленню здоров’я населення різних країн;
- сприяння підвищенню рівня санітарної культури населення та інформуванню з питань охорони здоров’я; 
- сприяння виконанню на замовлення державних органів влади й управління, юридичних і фізичних осіб досліджень з проблем охорони здоров’я;
- сприяння забезпечення медичної та біологічної безпеки населення різних країн;
- розробка та надання рекомендацій в галузі охорони здоров’я;
- надання допомоги і підтримка розвитку системи охорони здоров’я та участь у створенні нових медичних, оздоровчих закладів та центрів;
- надання допомоги творчим колективам, групам та окремим фізичним особам, які беруть участь у розробці пріоритетних фундаментальних наукових напрямів у галузі медицини;
- привернення уваги державних, громадських та інших організацій, трудових колективів, науково-дослідних установ та окремих громадян до актуальних проблем формування, збереження та зміцнення здоров'я населення різних країн;
- залучення матеріальних коштів від фізичних та юридичних осіб, державних та недержавних установ, інших фондів, міжнародних організацій тощо з метою розвитку медичних програм і проектів та створення нових оздоровчих закладів і центрів.

3. Департамент соціальних програм (директор - Світлана Камалова, заступник директора - кандидат медичних наук, доцент  Оксана Обертинська)

- сприяння соціально-економічному розвитку країн на засадах формування здорового способу життя їх громадян;

- надання матеріальної підтримки фізичним та юридичним особам, діяльність яких відповідає меті та завданням Організації;.

- сприяння розробці прогресивних програм спрямованих на покращення соціально економічного становища населення різних країн; на соціальний захист осіб похилого віку, молоді, материнства і дитинства, дітей-сиріт, дітей з неповних та неблагополучних сімей з подальшим їх представленням відповідним органам влади, відомствам та установам;

- залучення матеріальних коштів від фізичних та юридичних осіб, державних та недержавних установ, інших фондів, міжнародних організацій тощо з метою розвитку медичних програм і проектів та створення нових оздоровчих закладів і центрів.

4. Департамент екології здоров’я (директор - кандидат біологічних наук Інна Авілова)
- сприяння розробці прогресивних програм та здійснення цільових екологічних програм з подальшим їх представленням відповідним органам влади, відомствам та установам;
- сприяння розробці та впровадженню передових екологічних, біологічних, інноваційних, виробничих та інформаційних технологій по збереженню і укріпленню здоров’я населення різних країн;
- сприяння підвищенню рівня культури населення та інформуванню з питань навколишнього середовища; 
- сприяння виконанню на замовлення державних органів влади й управління, юридичних і фізичних осіб досліджень з проблем навколишнього середовища;
- сприяння забезпечення екологічної та біологічної безпеки населення різних країн;
- розробка та надання рекомендацій в галузі екології;
- надання допомоги і підтримка розвитку системи охорони здоров’я та участь у створенні нових екологічних закладів та центрів;
- надання допомоги творчим колективам, групам та окремим фізичним особам, які беруть участь у розробці пріоритетних фундаментальних наукових напрямів у галузі екології;
- залучення матеріальних коштів від фізичних та юридичних осіб, державних та недержавних установ, інших фондів, міжнародних організацій тощо з метою розвитку екологічних програм і проектів та створення нових екологічних закладів і центрів.

5. Департамент  організації надання медичної допомоги закордоном  (директор - Марина Олійникова)

- сприяння розробці пріоритетних напрямків розвитку системи охорони здоров’я жінки, матері та дитини, визначення загальної політики з цих питань;
- сприяння розробці та впровадженню передових медичних, інноваційних, виробничих та інформаційних технологій по збереженню і укріпленню здоров’я населення різних країн;
- сприяння підвищенню рівня санітарної культури населення та інформуванню з питань охорони здоров’я;

- залучення матеріальних коштів від фізичних та юридичних осіб, державних та недержавних установ, інших фондів, міжнародних організацій тощо з метою розвитку медичної науки й практики, системи медичної освіти, медичних, екологічних, спортивних програм і проектів та створення нових медичних, екологічних, оздоровчих і спортивних закладів і центрів. 
 - організації надання медичної допомоги закордоном.

.6. Департамент фізичної культури і спорту (директор - голова кваліфікаційної комісії Федерації шахмат України Юрій Гнип)
- сприяння розробці прогресивних спортивних програм з подальшим їх представленням відповідним органам влади, відомствам та установам;
- сприяння розробці та впровадженню передових інноваційних, виробничих та інформаційних технологій по збереженню і укріпленню здоров’я населення різних країн;
- сприяння підвищенню рівня культури населення та інформуванню з питань фізкультури та спорту; 
- сприяння виконанню на замовлення державних органів влади й управління, юридичних і фізичних осіб досліджень з проблем фізкультури та спорту;
- розробка та надання рекомендацій в галузі фізкультури та спорту;
- надання допомоги і підтримка розвитку системи охорони здоров’я та участь у створенні нових оздоровчих і спортивних закладів та центрів;
- надання допомоги творчим колективам, групам та окремим фізичним особам, які беруть участь у розробці пріоритетних фундаментальних наукових напрямів у галузі фізкультури та спорту;
- залучення матеріальних коштів від фізичних та юридичних осіб, державних та недержавних установ, інших фондів, міжнародних організацій тощо з метою розвитку спортивних програм і проектів та створення нових оздоровчих і спортивних закладів і центрів.

7. Департамент економіки здоров’я (директор - Петро Стаховський)
- здійснення госпрозрахункової діяльності, через створення при Організації підприємств в інтересах збереження здоров’я населення;  
- сприяння прийняття економічно доцільних та ефективних регуляторних актів щодо збереження і укріплення здоров’я населення різних країн;
- залучення матеріальних коштів від фізичних та юридичних осіб, державних та недержавних установ, інших фондів, міжнародних організацій тощо з метою розвитку медичної науки й практики, системи медичної освіти, медичних, екологічних, спортивних програм і проектів та створення нових медичних, екологічних, оздоровчих і спортивних закладів і центрів. 

8. Департамент розвитку первинної медико-санітарної допомоги (директор - лікар вищої категорії Наталія Романовська)
- сприяння розробці пріоритетних напрямків розвитку системи охорони здоров’я жінки, матері та дитини, визначення загальної політики з цих питань;
- сприяння розробці та впровадженню передових медичних, інноваційних, виробничих та інформаційних технологій по збереженню і укріпленню здоров’я населення різних країн;
- сприяння підвищенню рівня санітарної культури населення та інформуванню з питань охорони здоров’я; 
- розробка та надання рекомендацій в галузі охорони здоров’я;
- надання допомоги і підтримка розвитку системи охорони здоров’я та участь у створенні нових медичних, оздоровчих закладів та центрів;
- привернення уваги державних, громадських та інших організацій, трудових колективів, науково-дослідних установ та окремих громадян до актуальних проблем формування, збереження та зміцнення здоров'я населення різних країн;
- залучення матеріальних коштів від фізичних та юридичних осіб, державних та недержавних установ, інших фондів, міжнародних організацій тощо з метою розвитку медичних програм і проектів та створення нових оздоровчих закладів і центрів. 

9. Департамент міжнародних зв’язків (директор - кандидат медичних наук, доцент Вікторія Ткаченко) 
- співробітництво з урядами країн у напрямку посилення національних програм охорони здоров’я, навколишнього середовища, фізкультури та спорту;
- сприяння співробітництву між недержавними та державними організаціями, діяльність яких споріднена з метою діяльності Організації;
- сприяння реалізації національних, регіональних, місцевих і міжнародних медичних, екологічних, спортивних програм і проектів;
- залучення матеріальних коштів від фізичних та юридичних осіб, державних та недержавних установ, інших фондів, міжнародних організацій тощо з метою розвитку медичних програм і проектів та створення нових оздоровчих закладів і центрів.

10. Департамент медичного захисту і реабілітації населення (директор - кандидат медичних наук Генадій Кіршнер)

сприяння розробці пріоритетних напрямків розвитку системи охорони здоров'я, визначення загальної політики з цих питань;
- сприяння розробці та впровадженню передових медичних, інноваційних, виробничих та інформаційних технологій по збереженню і укріпленню здоров’я осіб, які потребують медичного захисту і реабілітації в різних країнах;
- сприяння підвищенню рівня санітарної культури населення та інформуванню з питань охорони здоров’я; 
- розробка та надання рекомендацій в галузі охорони здоров’я;
- надання допомоги і підтримка розвитку системи охорони здоров’я та участь у створенні нових медичних, оздоровчих закладів та центрів для реабілітації та медичного захисту населення;
- привернення уваги державних, громадських та інших організацій, трудових колективів, науково-дослідних установ та окремих громадян до актуальних проблем формування, збереження та зміцнення здоров'я населення різних країн;
- залучення матеріальних коштів від фізичних та юридичних осіб, державних та недержавних установ, інших фондів, міжнародних організацій тощо з метою розвитку медичних програм і проектів та створення нових оздоровчих та реабілітаційних закладів і центрів.

11.  Департамент Конституційної реформи соціальної сфери (директор - Олександр Кочетков)

- співробітництво з урядами країн у напрямку посилення національних програм щодо реформи соціальної сфери;

- сприяння співробітництву між недержавними та державними організаціями, діяльність яких споріднена з метою діяльності Організації;
- сприяння реалізації національних, регіональних, місцевих і міжнародних програм і проектів;
- залучення матеріальних коштів від фізичних та юридичних осіб, державних та недержавних установ, інших фондів, міжнародних організацій тощо з метою  
реформи соціальної сфери.

Члени Організації, їх права і обов'язки

 1. Членство в Організації добровільне. Членство в Організації може бути індивідуальним, колективним та почесним. В Організації не має фіксованого членства. Прийом нових членів здійснюється за умови дотримання ними вимог Статуту Організації. Член Організації за власним бажанням може у будь-який час вийти з неї. Член Організації може бути виключений з нього у разі недотримання вимог Статуту Організації.
2. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років, що поділяють мету, завдання та напрями діяльності Організації, визнають цей Статут, беруть участь у діяльності Організації.
3. Колективними членами можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, які розділяють цілі Організації, її статутні завдання і сприяють діяльності Організації. Членство в Організації не змінює обсяг і характер кожного громадського об'єднання, колективу іншої установи, підприємства, організації, визначених їх Статутами.
4. Члени Організації реалізують свої права і обов'язки особисто, колективні члени – через своїх представників.
Індивідуальні та колективні члени Організації мають рівні права.
5. Порядок вступу в Організацію.
- Для вступу і виходу індивідуального члена Організації подається письмова заява до Правління Організації або Зборів місцевих Осередків.
- Прийом в члени Організації здійснюється за рішенням Правління Організації або Зборів місцевого Осередку за поданням особою письмової заяви.
- Для вступу і виходу колективного члена Організації подається письмова заява і рішення колективу до Правління або Зборів місцевих Осередків.
- Правління Організації або Збори місцевого Осередку протягом одного місяця повинні розглянути заяву особи про прийняття в члени Організації та прийняти відповідне рішення.
6. Прийом в почесні члени Організації проводиться за рішенням Загальних Зборів Організації. Почесним членом Організації може бути відома особа, яка досягла значних успіхів в галузі науки, культури, мистецтва, медицини, екології та спорту, підтримує Організацію, або особа, яка надає значну матеріальну підтримку для досягнення Статутних завдань Організації.
7. Члени Організації мають право:
- вносити на розгляд керівних органів Організації будь-які питання, що стосуються її діяльності, брати участь в обговоренні цих питань, отримувати інформацію про діяльність Організації;
- брати участь в усіх програмах (проектах) і заходах Організації;
- обирати та бути обраними в керівні органи Організації;
- безпосередньо сприяти вирішенню завдань, які поставлені перед Організацією;
- вносити пропозиції щодо покращення роботи Організації;
- на користування матеріально-технічною, соціальною інфраструктурою, науково-технічними та методичними розробками Організації;
- з дозволу правління Організації використовувати її назву і символіку;
- на вільний вихід з Організації.
8. Члени Організації зобов’язані:
- брати участь у роботі Організації;
- дотримуватись вимог цього Статуту, виконувати рішення керівних органів Організації;
- активно сприяти виконанню Статутних та Програмових завдань Організації;
- раціонально використовувати надані Організацією кошти і своєчасно звітуватись перед керівними органами Організації щодо їх використання;
- сплачувати членські внески;
- надавати фінансову, матеріальну та іншу допомогу Організації;
- за погодженням з правлінням Організації звертатись в засоби масової інформації або видавати у вигляді друкованої продукції інформацію, яка стосується діяльності Організації;
- узгоджувати власну регуляторну діяльність з діяльністю Організації;
- утримуватися від будь-якої підтримки проектів регуляторних актів, проти ухвалення яких виступає Організація;
- утримуватися від будь-якої підтримки, будь-яких акцій, проти ухвалення яких виступає Організація;
- нести інші обов’язки, які передбачені цим Статутом та внутрішніми документами Організації.
9 Рішення про виключення з членів Організації приймає Правління Організації або Збори відповідного місцевого Осередку Організації.
Члени Організації можуть бути виключені з членів Організації:
- за недотримання обов’язків членів Організації передбачених цим Статутом.
10. Питання щодо прийняття та вибуття членів Організації вирішує Правління Організації. 
Виключення з членів Організації приймається більшістю голосів членів Правління Організації у випадку здійснення членом діяльності, що суперечить цьому Статуту та дії, що порушують законодавство України та інших країн, або приносить матеріальну або моральну шкоду Організації. Організація може встановлювати додаткові умови щодо прийняття до складу членів Організації.
Виключені мають право оскаржити це рішення в керівних органах Організації.

 ФОРМА ЗАЯВИ

До місцевого осередку
Міжнародної громадської організації – 
міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства» 
м. Києва (Україна) 
гр. 
Мешкаю за адресою:
Тел.:

 
З А Я В А

Прошу прийняти мене у члени місцевого осередку Міжнародної громадської організації - міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства» м. Києва (Україна).

 Із Статутом і Програмою ознайомлений і зобов’язуюсь їх дотримуватись.

___ __________ 2014 року