БІОГРАФІЯ. Москаленко Віталій Федорович

Ректор
Національного
медичного університету
імені О.О. Богомольця.
Академік НАМН України,
доктрор медичних наук,
професор,
Заслужений лікар України,
Заслужений діяч науки і техніки України

Москаленко Віталій Федорович народився 25 січня 1949 р. у м. Кременчуці Полтавської області.
У 1972 р. закінчив лікувальний факультет Харківський медичний інститут. 
Протягом 1973-1975 рр. служив у лавах Радянської Армії військовим лікарем на Далекому Сході (Хабаровський край, СРСР). 
Трудову діяльність розпочав лікарем-анестезіологом-реаніматологом клінічної лікарні №27 м. Харкова, працював лікарем (1975-1978 рр.) та завідувачем інфарктного відділення цього закладу (1978-1980 рр.). 
Навчався в заочній аспірантурі з внутрішніх хвороб Харківського медичного інституту, по завершенні якої у 1982 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук на тему «Клініко-інструментальна і гемодинамічна характеристика гострої серцевої недостатності при інфаркті міокарду». 
З 1980 р. по 1990 р. працював у партійних органах м. Харкова та області на посадах інструктора, консультанта з питань охорони здоров’я, соціального захисту, медичної освіти і науки. 
У 1990 р. призначений проректором з лікувальної роботи Харківського інституту удосконалення лікарів та за сумісництвом доцентом кафедри кардіології та функціональної діагностики цього закладу. У 1994 р. обрано за конкурсом начальником Головного управління охорони здоров’я та соціальних питань Харківського міськвиконкому. 
З 1997 р. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Харківської міської Ради, начальник Головного управління охорони здоров’я та соціальних питань, а з 1998 р. – заступник міського голови м. Харкова, начальник Головного управління з гуманітарних і соціальних питань. 
У 1998 р. – призначений заступником Міністра охорони здоров’я України, у 1999 р. – Першим заступником Міністра охорони здоров’я України. 
Міністр охорони здоров’я України в Уряді, очолюваному Прем’єр-міністром В.А. Ющенка, з січня 2000 р. по травень 2001 р., в Уряді, очолюваному Прем’єр-міністром А.К. Кінахом, – з травня 2001 р. по листопад 2002 р. 
У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Медико-соціальні аспекти ліквідації наслідків екологічної катастрофи в мегаполісі». 
З грудня 2002 р. по липень 2003 р. – радник Президента України. 
У 2003 р. та 2010 р. обраний за конкурсом ректором Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2004 р. – завідувач кафедри соціальної медицини та охорони здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця. 
Член-кореспондент НАМН України (2002 р.), академік Інженерної академії України (1998 р.), Заслужений лікар України (1997 р.), академік Української академії економічної кібернетики (2000 р.), почесний член Польської академії медицини (2005 р.), дійсний член Світової академії медицини Альберта Швейцера (2005 р.), академік Академії наук вищої освіти України (2006 р.), почесний академік Білоруської академії медичних наук (2006 р.), Заслужений діяч науки і техніки (2007 р.), академік Міжнародної академії наук екології, безпеки людини і природи (2007 р.), академік НАМН України (2010 р.), член-кореспондент НАПН України (2010 р.). 
У 2001 р. за дорученням Президента та Уряду України В.Ф. Москаленко виступав на спеціальній сесії Генеральної асамблеї ООН, присвяченій питанням боротьби з ВІЛ/СНІДом. 
У 2002 р. обирався Віце-президентом Всесвітньої Асамблеї охорони здоров’я та членом Правління Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Неодноразово головував на міжнародних форумах, присвячених питанням боротьби з тютюнопалінням (Польща), зловживанням алкоголем (Швеція), ВІЛ/СНІДом (Іспанія), ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (США). 
З 2009 р. – член Комітету ВООЗ з політики і координації Спеціальної програми наукових досліджень, розробок і підготовки наукових кадрів у галузі відтворення населення.

У 2011 р. обраний віце-президентом Національної академії медичних наук України.  
Є членом Наукової ради з теоретичної та профілактичної медицини при Президії АМН України (з 2003 р.), Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (з 2001 р.), Колегії МОЗ України (з 1999 р.); заступником голови ради ректорів Київського вузівського центру (з 2003 р.); головою Української асоціації спеціалістів з соціальної медицини та організаторів охорони здоров’я (з 2008 р.); головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з організації та управління охороною здоров'я (з 2009 р.). 
Головний редактор науково-практичних журналів «Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця» (з 2004 р.), „Східноєвропейський журнал громадського здоров’я” (з 2008 р.), голова редакційної ради Українського науково-медичного молодіжного журналу; член редакційних колегій та редакційних рад 23 наукових, науково-практичних і громадських медичних періодичних видань (журналів), редакційної колегії медичної газети України «Ваше здоров’я». 
Голова експертної ради з медицини, фармації Державної акредитаційної комісії (2004 р.). Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора та кандидата медичних наук за фахом «Гігієна», «Соціальна медицина», «Вірусологія», «Мікробіологія» при НМУ імені О.О.Богомольця (2004 р.); член спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора та кандидата медичних наук за фахом «Соціальна медицина» при НМАПО імені П.Л. Шупика (2003 р.). 
 Автор понад 1000 наукових праць, у т.ч. 38 монографій.   Підготував 2 докторів та 5 кандидатів медичних наук.  

Основні напрями наукової діяльності: соціальна медицина, організація та управління охороною здоров’я, терапія, кардіологія. Обґрунтував, розробив і запровадив нові підходи до реформування медичної галузі. Започаткував та активно впровадив міжсекторальні стратегії і програмно-цільовий метод в охороні здоров’я, що став підґрунтям для розробки низки національних та державних програм. Під керівництвом В.Ф. Москаленка в галузі запроваджено програмно-цільовий підхід у формуванні головних пріоритетів охорони здоров’я в країні. Безпосередньо був автором створення більше 20 національних, державних, а також галузевих програм з найважливіших напрямів розвитку галузі. При участі і керівництві В.Ф. Москаленка розроблено Концепцію розвитку охорони здоров’я населення України ( 2000), Міжгалузеву комплексну програму „Здоров’я нації” на 2002-2011 роки (2002), Комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я (2000), вперше створено пакет офіційної символіки МОЗ України, який діє донині. Обгрунтував сучасну концептуальну модель побудови нормативно-правової бази охорони здоров’я України, завдяки якій забезпечено системність формування правового поля медичної сфери. Наукові розробки лягли в основу Концепції формування єдиного медичного простору, Концепції розвитку охорони здоров’я населення м. Києва, Концепції розвитку вищої медичної освіти в Україні, Концепції розвитку системи управління якістю медичної допомоги населенню України.
За ініціативи В.Ф. Москаленка 2001 рік у державі проголошувався „Роком охорони здоров’я населення України”, 2002 рік – „Роком боротьби зі СНІДом”, створено Міжвідомчу координаційну раду при МОЗ України з питань міжгалузевої взаємодії закладів охорони здоров’я, що стало початком формування єдиного медичного простору в Україні. 
Під керівництвом Москаленка В.Ф. вперше було розроблено пакет офіційної символіки МОЗ України, який діє донині. 
Науково обґрунтував підходи до вирішення низки медико-соціальних проблем в екстремальних умовах ліквідації наслідків техногенної катастрофи великих масштабів, питання діагностики, лікування і профілактики гострої серцевої недостатності при інфаркті міокарда та його ускладненнях. Під його керівництвом розроблено на державному рівні рейтингову оцінку діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я, а також державний рейтинг вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів за основними показниками діяльності, здійснюється нормативне, методичне та інформаційне забезпечення впровадження положень Болонської декларації у навчальний процес та координація цієї діяльності серед ВМ(Ф)НЗ України, що високо оцінено експертами ВООЗ та ВФМО. 
У рамках наукового супроводу Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 академіком НАМН України, професором Москаленком В.Ф. обґрунтовано принципи і підходи до створення оптимальної моделі системи охорони здоров’я, запропоновано алгоритм її побудови; визначено умови успішності її реалізації, які висвітлено в монографії «Принципи побудови оптимальної системи охорони здоров’я: український контекст». 
Доведено необхідність посилення профілактичного напряму в охороні здоров’я, переходу від профілактики медичної до профілактики соціальної, науково обґрунтовано концептуальні засади сучасної профілактичної стратегії глобальної комплексної інтегральної міжсекторальної міжгалузевої системи профілактики вертикальної і горизонтальної спрямованост і, які викладено в монографії “ Концептуальні засади формування профілактичних стратегій в охороні здоров’я: від профілактики медичної до профілактики соціальної”. 
На запрошення провідних європейських наукових та освітніх установ академік Москаленко В.Ф. прочитав лекції в Оксфордському університеті (Велика Британія), Федерації приватних лікарень Франції, Каролінському інституті (Швеція), Генеральному директораті з охорони здоров’я Норвегії та Норвезькому інституті громадського здоров’я (Норвегія). 
Результати досліджень та розробок висвітлено у понад 150 доповідях та виступах на наукових форумах різних рівнів, у т.ч. в 44 – за кордоном, зокрема, у Великій Британії, Грузії, Іспанії, Норвегії, ПАР, Польщі, Португалії, Російській Федерації, США, Хорватії, Франції, Швеції. 
Нагороджений орденом Ярослава Мудрого V ст. (2004) та IV ст. (2009), ювілейною медаллю “За мужність і любов до Вітчизни” (Російська Федерація, 1998), двома ювілейними орденами “Різдво Христове - 2000” І ст. (2000), медаллю ім. академіка М.Д. Стражеска “За заслуги в охороні здоров’я» (2001), знаком «Відмінник освіти України» (2004), знаком «За вагомий внесок у навчання та виховання дітей України» І ст. (2004), орденом «За відродження духовності» (2004), орденом Преподобного Нестора Літописця ІІІ ст. (2004), Великою Золотою медаллю Світової академії медицини Альберта Швейцера (2005), Медаллю Української федерації вчених (2006), Почесною грамотою Верховної Ради України (2006), Золотою Зіркою Світової академії медицини Альберта Швейцера (2007), Орденом М.І. Пирогова (2008), медаль «За сприяння Збройним силам України» . Має почесне звання „Посол миру” (2006) за визнанням Міжрелігійної та міжнародної федерації „За мир в усьому світі”, у 2010 р. за рішенням Світової академії медицини Альберта Швейцера Москаленку В.Ф. присуджено ступінь професора філософії Honoris Causa . 
У 2010 р. академіка НАМН України Москаленка В.Ф. нагороджено найвищою нагородою Української православної церкви – Відзнакою настоятеля.

 http://www.nmu.edu.ua/rector.php

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Ujdvc/moskalenko.html